Конгрес на Съюза на европейските федералисти, Берлин, 16-17 ноември 2013
Към Федерален съюз
Европа преминава през период на сътресения и несигурност. Европейският съюз от своя страна е в голяма беда. Дългата финансова криза, която доведе до икономическа стагнация и политическа разпокъсаност, разкри не само недостатъци в дизайна на Икономическия и паричен съюз и слабостта на институциите на ЕС, но също така и липсата на ангажираност на страните-членки с процеса на европейска интеграция. В резултат на това Европейският съюз е изгубил доверието на много граждани.
Ако Европейският съюз иска да просъществува занапред, той трябва да продължи по пътя на социалния мир, просперитет и политическо единство чрез дейността на едно демократично правителство. Федерална Европа със силни демократични институции е единственият начин да се отговори на това предизвикателство. Европа не може да бъде обединена, ако не е демократична. А няма да бъде демократична, ако не е федерация.
Процесът на изграждане на истински Европейски федерален съюз може да започне днес с еврозоната и държавите, които наистина искат да приемат еврото за своя валута. Тези, които са отговорни за вземането на решения, трябва да предприемат всички необходими мерки за решаване на проблемите, да приведат делата ни в ред и да възстановявят доверието.
Ето защо ние призоваваме политическите партии и кандидати в изборите за Европейски парламент през 2014 г. да направят изграждането на федерален съюз централна тема на кампаниите си. Избори с истинско европейско измерение ще привлекат интереса на гражданите и ще доведат до по-висока избирателна активност. Затова ние приветстваме факта, че европейските политически партии ще номинират кандидати за председател на Комисията и други постове.
Призоваваме Европейския парламент да разработи свои предложения относно структурата на федералния съюз, съвместно с представители на националните парламенти, т.е. в междупарламентарен формат.
Справяне с кризата
Федералистите смятат, че само по-дълбока фискална интеграция ще изведе Европа от кризата и ще разгърне европейския икономическия и демократичен потенциал. Тази нова форма на политическо и социално управление трябва да се концентрира около страните-членки, чиято парична единица вече е или скоро ще бъде еврото.
На първо място, еврозоната се нуждае от истински банков съюз, включващ и европейски механизъм за разрешаване на кризи и федерална схема за гарантиране на депозитите. Все още са необходими решителни действия, за да се отделят суверенния от банковия дълг. Правилата трябва да бъдат строги, ясни и справедливи. Фискалната дисциплина на национално равнище трябва да бъде придружена от икономически реформи. На европейско, както и на национално равнище трябва да се намери по-добър баланс между фискалната консолидация и инвестициите в растежа и работните места: фискалният съюз няма да е жизнеспособен без социална справедливост.
Стана ясно, че чисто националните планове за възстановяване са били до голяма степен неефективни. Само като създадем инструменти и ресурси за Общи политики на ЕС в областта на  икономиката, индустрията и енергетиката, можем да насърчим търговията и конкурентоспособността, да стимулираме научните изследвания и образованието, да изградим трансевропейски мрежи и да завършим Единния пазар на услуги.
Съюзът на европейските федералисти приветства приетото вече законодателството, което ще гарантира бюджетна отговорност на национално и европейско ниво. Сега ние призоваваме еврозоната да направи бърз напредък в справянето с бремето на натрупания дълг, който унищожава възможностите на твърде много европейски граждани. Имаме нужда от адекватни форми на европейско данъчно облагане и нови форми на европейски дългови инструменти за проактивна европейска социално-икономическа политика. Трябва да заменим сегашната практика европейските политики да бъдат прилагани ad hoc с европейско върховенство на закона, като същевременно комбинираме солидарността с политики, които укрепват растежа.
Тези стъпки изискват трансформация на еврозоната в истински политически съюз. И онези страни-членки, които все още не са се присъединили към еврозоната, но се стремят към това, трябва да бъдат приобщени в максимална степен към този процес на по-дълбока интеграция.
Промени в Договора
Под натиска на кризисните ситуации използването на предвидените в Договора от Лисабон инструменти за разрешаването им бе „обтегнато“ до краен предел. Преразглеждането на Договора е неизбежно, в случай че Съюзът иска да избяга от сегашните трудности.
Затова призоваваме за Конституционен конвент, който да бъде свикан възможно най-скоро след изборите през май 2014 г., но не по-късно от пролетта на 2015 г. В Конвента ще бъдат включени членове на Европейския парламент и националните парламенти, представители на Европейската комисията и правителствата на страните-членки. Работата му трябва да достигне до медиите, политическите партии, гражданското общество и общественото мнение по директни и ефективни канали. Неговият мандат трябва да включва задачата да разясни и обоснове решенията, които взема.
Дневният ред на Конвента трябва да е всеобхватен, но да се ръководи от последователна политическа стратегия, базирана на реформирането на Европейския съюз около един „федерален авангард“. Неговата задача ще бъде да изработи проект на нов Основополагащ закон, който осигурява трайно уреждане на системата на управление на Съюза, заедно с по-ясна представа за бъдещето.
Новият договор трябва допълнително да повиши капацитета на Съюза да действа в своите географски граници и извън тях. Той трябва да представлява силна конституционна рамка, която да даде такива правомощия на законотворците и тези, които прилагат законите, които ще им позволяват да взимат съгласувани и ефективни решения относно целите и инструментите на политиките. Държавите-членки на ЕС трябва да зачитат ценностите и принципите на техния Съюз, а ЕС трябва да бъде бдителен, когато промените в националните конституции се отклоняват от тях.
Необходима е истинска Обща политика за убежище и имиграция, за да се превърне в реалност Европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Отговорностите по отношение на контрола на външните граници на Съюза трябва да бъдат разпределени подобаващо. Консулските права на гражданите на ЕС следва да бъдат засилени. Гражданите на ЕС, живеещи в други страни-членки, трябва да могат да участват във всички избори, които се провеждат в страната по местопребиваване. Обхватът на Европейската гражданска инициатива трябва да бъде разширен, а самата тя – по-малко бюрократична.
Европейският съюз няма да бъде световният фактор, който се стреми да бъде, ако неговите страни-членки не поемат още по-сериозен политически ангажимент за постигането на Обща външна политика и политика за сигурност и отбрана. В момента Европа не успява да реализира потенциала си и да бъде източник на „добро“ в световните дела.
Преразглеждането на договора не трябва да пропусне да разпредели адекватно компетентността за взимане на решения, както и да даде още правомощията на европейските институции там, където е необходимо, за да бъдат постигнати споменатите цели.
Федерално правителство
Главното нововъведение в Основополагащия закон ще бъде създаването на „федерално правителство“  - управленска структура, натоварена с въпросите на фискалния и икономически съюз, – със силен министър на финансите. Еврозоната трябва да има собствен „фискален капацитет“, способен да допринесе за макроикономическата стабилизация. Бюджетът на ЕС трябва да бъде финансиран от истински автономни собствени ресурси – като например данъци върху въглеродните емисии или финансовите транзакции, които отдалечавайки се от сегашната система на преки национални вноски, ще позволят на федералното ядро да избяга от парализата на т.нар. „подобаваща възвращаемост“.
Новият договор трябва да позволява постепенното обединяване поне на част от държавните дългове в рамките на еврозоната, като използването на тази възможност ще бъде обвързана със строги условия. Той трябва да вдигне забраната за финансиране на бюджетен дефицит, като същевременно се гарантира, че федералният дълг (на ЕС) е обект на ограничения, сравними с тези, наложени на държавите. Освен това сегашното правило за единодушие при вземането на решения относно собствените приходи в бюджета на Съюза и неговата Многогодишна финансова рамка трябва да бъде променено.
По-ефективно действаща демокрация
На Европейската комисия трябва да се прехвърлят повечето от изпълнителните правомощия, които в момента принадлежат на Съвета – поне тези в икономическата и фискалната област, – превръщайки я в разпознаваемо и отговорно правителство. Броят на комисарите следва да бъде намален, като те ще бъдат номинирани от избрания за председател на Комисията и избирани от Европейския парламент.
Европейският парламент и Съветът трябва да бъдат поставени на равни начала в законодателния процес. За да се изградят истински Европейски политически партии и да се повиши европейското измерение на политическия процес, определен брой членове на Европейския парламент трябва да бъдат избирани в общоевропейски избирателен район, съставен от транснационални листи. Парламентът трябва да пoлучи правото да одобрява (чрез т. нар. „процедура на одобрение“ /consent procedure/) промени в Договора и присъединяването на нови страни-членки към Съюза.
Ограниченията на обхвата на юрисдикцията на Европейския съд следва да бъдат премахнати, а индивидуалният достъпа до него – улеснен.
Повече легитимност
Гъвкави и демократични процедури са необходими за бъдещи промени в Договора, които трябва да влязат в сила или след ратифициране от четири пети от страните-членки, или след провеждане на референдум в целия ЕС. Тези промени ще приведат ЕС в съответствие с всички други федерални и международни организации.
Страните-членки на ЕС да не могат да бъдат принуждавани против волята си да предприемат федералните стъпки, които предлагаме. Но тези държави не могат и до безкрай да си избират политики на ЕС, в които искат и не искат да участват. Още повече, че изборът „по меню“ (à la carte) за неучастие в определени политики (opt-outs) заедно с всички други съществуващи дерогации разклащат достиженията на правото на ЕС (acquis communautaire). Возенето без закупен билет (free-riding) отвежда към разпад.
Затова на страните, които не желаят да се присъединят към федералния съюз, предлагаме нова категория членство. По необходимост институционалното им участие следва да бъде ограничено. От тях ще продължи да се изисква отдаденост на ценностите на Съюза, но политическият им ангажимент спрямо целите и политиката на Съюза ще бъде намален. Тази нова форма на асоциирано членство освен всичко друго ще реши част от проблемите на това, което наричаме  Европейско икономическо пространство, и ще бъде отворена за всички други европейски страни.
В случай, че е невъзможно всички настоящи страни-членки да се обединят около преразглеждане на Европейския съюз съобразно линията, която предлагаме, настояваме да се създаде Учредително събрание,  съставено от членове на националните парламенти и на Европейския парламент, с цел да бъде създадена конституция, съдържаща нашите предложения. Всеки парламент ще бъде поканен да вземе участие в обновяването на Европа, но събранието трябва да може да започне работа, дори и ако не всички са решили да се присъединят към подобен проект.
*****************
Съюзът на европейските федералисти счита, че за постигането на тези цели е необходим широк обществен дебат относно Основополагащия закон на Европейския съюз, разработен от евродепутатите, обединени в Групата „Спинели“ на Европейския парламент.
Ние се ангажираме да водим напред идеята за Европейски федерален съюз в интереса на един по-мирен и преуспяващ свят.
Съюзът на европейските федералисти представя този манифест на вниманието на политическите партии и кандидатите, участващи в изборите за Европейски парламент през май 2014 г.

Конгрес на Съюза на европейските федералисти, Берлин, 16-17 ноември 2013

Към Федерален съюз
Европа преминава през период на сътресения и несигурност. Европейският съюз от своя страна е в голяма беда. Дългата финансова криза, която доведе до икономическа стагнация и политическа разпокъсаност, разкри не само недостатъци в дизайна на Икономическия и паричен съюз и слабостта на институциите на ЕС, но също така и липсата на ангажираност на страните-членки с процеса на европейска интеграция. В резултат на това Европейският съюз е изгубил доверието на много граждани.
Ако Европейският съюз иска да просъществува занапред, той трябва да продължи по пътя на социалния мир, просперитет и политическо единство чрез дейността на едно демократично правителство. Федерална Европа със силни демократични институции е единственият начин да се отговори на това предизвикателство. Европа не може да бъде обединена, ако не е демократична. А няма да бъде демократична, ако не е федерация.
Процесът на изграждане на истински Европейски федерален съюз може да започне днес с еврозоната и държавите, които наистина искат да приемат еврото за своя валута. Тези, които са отговорни за вземането на решения, трябва да предприемат всички необходими мерки за решаване на проблемите, да приведат делата ни в ред и да възстановявят доверието.
Ето защо ние призоваваме политическите партии и кандидати в изборите за Европейски парламент през 2014 г. да направят изграждането на федерален съюз централна тема на кампаниите си. Избори с истинско европейско измерение ще привлекат интереса на гражданите и ще доведат до по-висока избирателна активност. Затова ние приветстваме факта, че европейските политически партии ще номинират кандидати за председател на Комисията и други постове.
Призоваваме Европейския парламент да разработи свои предложения относно структурата на федералния съюз, съвместно с представители на националните парламенти, т.е. в междупарламентарен формат.

Справяне с кризата
Федералистите смятат, че само по-дълбока фискална интеграция ще изведе Европа от кризата и ще разгърне европейския икономическия и демократичен потенциал. Тази нова форма на политическо и социално управление трябва да се концентрира около страните-членки, чиято парична единица вече е или скоро ще бъде еврото. На първо място, еврозоната се нуждае от истински банков съюз, включващ и европейски механизъм за разрешаване на кризи и федерална схема за гарантиране на депозитите. Все още са необходими решителни действия, за да се отделят суверенния от банковия дълг. Правилата трябва да бъдат строги, ясни и справедливи. Фискалната дисциплина на национално равнище трябва да бъде придружена от икономически реформи. На европейско, както и на национално равнище трябва да се намери по-добър баланс между фискалната консолидация и инвестициите в растежа и работните места: фискалният съюз няма да е жизнеспособен без социална справедливост.
Стана ясно, че чисто националните планове за възстановяване са били до голяма степен неефективни. Само като създадем инструменти и ресурси за Общи политики на ЕС в областта на  икономиката, индустрията и енергетиката, можем да насърчим търговията и конкурентоспособността, да стимулираме научните изследвания и образованието, да изградим трансевропейски мрежи и да завършим Единния пазар на услуги.
Съюзът на европейските федералисти приветства приетото вече законодателството, което ще гарантира бюджетна отговорност на национално и европейско ниво. Сега ние призоваваме еврозоната да направи бърз напредък в справянето с бремето на натрупания дълг, който унищожава възможностите на твърде много европейски граждани. Имаме нужда от адекватни форми на европейско данъчно облагане и нови форми на европейски дългови инструменти за проактивна европейска социално-икономическа политика. Трябва да заменим сегашната практика европейските политики да бъдат прилагани ad hoc с европейско върховенство на закона, като същевременно комбинираме солидарността с политики, които укрепват растежа.
Тези стъпки изискват трансформация на еврозоната в истински политически съюз. И онези страни-членки, които все още не са се присъединили към еврозоната, но се стремят към това, трябва да бъдат приобщени в максимална степен към този процес на по-дълбока интеграция.

Промени в Договора
Под натиска на кризисните ситуации използването на предвидените в Договора от Лисабон инструменти за разрешаването им бе „обтегнато“ до краен предел. Преразглеждането на Договора е неизбежно, в случай че Съюзът иска да избяга от сегашните трудности.
Затова призоваваме за Конституционен конвент, който да бъде свикан възможно най-скоро след изборите през май 2014 г., но не по-късно от пролетта на 2015 г. В Конвента ще бъдат включени членове на Европейския парламент и националните парламенти, представители на Европейската комисията и правителствата на страните-членки. Работата му трябва да достигне до медиите, политическите партии, гражданското общество и общественото мнение по директни и ефективни канали. Неговият мандат трябва да включва задачата да разясни и обоснове решенията, които взема.
Дневният ред на Конвента трябва да е всеобхватен, но да се ръководи от последователна политическа стратегия, базирана на реформирането на Европейския съюз около един „федерален авангард“. Неговата задача ще бъде да изработи проект на нов Основополагащ закон, който осигурява трайно уреждане на системата на управление на Съюза, заедно с по-ясна представа за бъдещето.
Новият договор трябва допълнително да повиши капацитета на Съюза да действа в своите географски граници и извън тях. Той трябва да представлява силна конституционна рамка, която да даде такива правомощия на законотворците и тези, които прилагат законите, които ще им позволяват да взимат съгласувани и ефективни решения относно целите и инструментите на политиките. Държавите-членки на ЕС трябва да зачитат ценностите и принципите на техния Съюз, а ЕС трябва да бъде бдителен, когато промените в националните конституции се отклоняват от тях.
Необходима е истинска Обща политика за убежище и имиграция, за да се превърне в реалност Европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Отговорностите по отношение на контрола на външните граници на Съюза трябва да бъдат разпределени подобаващо. Консулските права на гражданите на ЕС следва да бъдат засилени. Гражданите на ЕС, живеещи в други страни-членки, трябва да могат да участват във всички избори, които се провеждат в страната по местопребиваване. Обхватът на Европейската гражданска инициатива трябва да бъде разширен, а самата тя – по-малко бюрократична.
Европейският съюз няма да бъде световният фактор, който се стреми да бъде, ако неговите страни-членки не поемат още по-сериозен политически ангажимент за постигането на Обща външна политика и политика за сигурност и отбрана. В момента Европа не успява да реализира потенциала си и да бъде източник на „добро“ в световните дела.
Преразглеждането на договора не трябва да пропусне да разпредели адекватно компетентността за взимане на решения, както и да даде още правомощията на европейските институции там, където е необходимо, за да бъдат постигнати споменатите цели.
Федерално правителство
Главното нововъведение в Основополагащия закон ще бъде създаването на „федерално правителство“  - управленска структура, натоварена с въпросите на фискалния и икономически съюз, – със силен министър на финансите. Еврозоната трябва да има собствен „фискален капацитет“, способен да допринесе за макроикономическата стабилизация. Бюджетът на ЕС трябва да бъде финансиран от истински автономни собствени ресурси – като например данъци върху въглеродните емисии или финансовите транзакции, които отдалечавайки се от сегашната система на преки национални вноски, ще позволят на федералното ядро да избяга от парализата на т.нар. „подобаваща възвращаемост“.
Новият договор трябва да позволява постепенното обединяване поне на част от държавните дългове в рамките на еврозоната, като използването на тази възможност ще бъде обвързана със строги условия. Той трябва да вдигне забраната за финансиране на бюджетен дефицит, като същевременно се гарантира, че федералният дълг (на ЕС) е обект на ограничения, сравними с тези, наложени на държавите. Освен това сегашното правило за единодушие при вземането на решения относно собствените приходи в бюджета на Съюза и неговата Многогодишна финансова рамка трябва да бъде променено.

По-ефективно действаща демокрация
На Европейската комисия трябва да се прехвърлят повечето от изпълнителните правомощия, които в момента принадлежат на Съвета – поне тези в икономическата и фискалната област, – превръщайки я в разпознаваемо и отговорно правителство. Броят на комисарите следва да бъде намален, като те ще бъдат номинирани от избрания за председател на Комисията и избирани от Европейския парламент.
Европейският парламент и Съветът трябва да бъдат поставени на равни начала в законодателния процес. За да се изградят истински Европейски политически партии и да се повиши европейското измерение на политическия процес, определен брой членове на Европейския парламент трябва да бъдат избирани в общоевропейски избирателен район, съставен от транснационални листи. Парламентът трябва да пoлучи правото да одобрява (чрез т. нар. „процедура на одобрение“ /consent procedure/) промени в Договора и присъединяването на нови страни-членки към Съюза.
Ограниченията на обхвата на юрисдикцията на Европейския съд следва да бъдат премахнати, а индивидуалният достъпа до него – улеснен.

Повече легитимност
Гъвкави и демократични процедури са необходими за бъдещи промени в Договора, които трябва да влязат в сила или след ратифициране от четири пети от страните-членки, или след провеждане на референдум в целия ЕС. Тези промени ще приведат ЕС в съответствие с всички други федерални и международни организации.
Страните-членки на ЕС да не могат да бъдат принуждавани против волята си да предприемат федералните стъпки, които предлагаме. Но тези държави не могат и до безкрай да си избират политики на ЕС, в които искат и не искат да участват. Още повече, че изборът „по меню“ (à la carte) за неучастие в определени политики (opt-outs) заедно с всички други съществуващи дерогации разклащат достиженията на правото на ЕС (acquis communautaire). Возенето без закупен билет (free-riding) отвежда към разпад.
Затова на страните, които не желаят да се присъединят към федералния съюз, предлагаме нова категория членство. По необходимост институционалното им участие следва да бъде ограничено. От тях ще продължи да се изисква отдаденост на ценностите на Съюза, но политическият им ангажимент спрямо целите и политиката на Съюза ще бъде намален. Тази нова форма на асоциирано членство освен всичко друго ще реши част от проблемите на това, което наричаме  Европейско икономическо пространство, и ще бъде отворена за всички други европейски страни.
В случай, че е невъзможно всички настоящи страни-членки да се обединят около преразглеждане на Европейския съюз съобразно линията, която предлагаме, настояваме да се създаде Учредително събрание,  съставено от членове на националните парламенти и на Европейския парламент, с цел да бъде създадена конституция, съдържаща нашите предложения. Всеки парламент ще бъде поканен да вземе участие в обновяването на Европа, но събранието трябва да може да започне работа, дори и ако не всички са решили да се присъединят към подобен проект.
*****************
Съюзът на европейските федералисти счита, че за постигането на тези цели е необходим широк обществен дебат относно Основополагащия закон на Европейския съюз, разработен от евродепутатите, обединени в Групата „Спинели“ на Европейския парламент.
Ние се ангажираме да водим напред идеята за Европейски федерален съюз в интереса на един по-мирен и преуспяващ свят.
Съюзът на европейските федералисти представя този манифест на вниманието на политическите партии и кандидатите, участващи в изборите за Европейски парламент през май 2014 г.Коментирай

Стани член

  Стани член

Социални мрежи

  Twitter
  Twitter
  Галерия

Партньори

  JEF
  European Movement
  Federalist Intergroup
  Spinelli Group
Скъпи приятели, Съюзът на европейските федералисти отбелязва своя 70-годишен юбилей. По този повод съм изключително радостен да споделя с вас публикацията “70 години кампании за обединена и федерална Европа“ в превод на български език.